Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour / Matsudai

Maaria Wirkkala (Finland)

Maaria Wirkkala

Every Place is the Heart of the World, 2003

© Photo: Organizer, S. Anzai