Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido

Recorrido fotográfico: Matsunoyama


 

Takaharu & Yui Tezuka

Takaharu & Yui Tezuka

Yukiko Kasahara & Haruna Miyamori

Kasahara & Miyamori

Tadashi Kawamata

Tadashi Kawamata

John Kormeling

John Kormeling

Janet Laurence

Janet Laurence

Lauren Berkowitz

Lauren Berkowitz

Robyn Backen

Robyn Backen

 

Maria Thereza Alvez

Maria Thereza Alvez

 

María Magdalena Campos-Pons

María Magdalena
Campos-Pons

 

Echigo-Tsumari / 2003 / RecorridoKawanishi Matsudai Nakasato Tokamachi Tsunan