Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour

Photo Tour: Matsunoyama


 

Takaharu & Yui Tezuka

Takaharu & Yui Tezuka

Yukiko Kasahara & Haruna Miyamori

Kasahara & Miyamori

Tadashi Kawamata

Tadashi Kawamata

John Kormeling

John Kormeling

Janet Laurence

Janet Laurence

Lauren Berkowitz

Lauren Berkowitz

Robyn Backen

Robyn Backen

 

Maria Thereza Alvez

Maria Thereza Alvez

 

María Magdalena Campos-Pons

María Magdalena
Campos-Pons

 

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo TourKawanishi Matsudai Nakasato Tokamachi Tsunan