Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido / Matsudai

Tatsuji Ushijima (Japón)

Tatsuji Ushijima

Unite - Move around - Workings, 2003

© Foto: Organizador, S. Anzai