Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido

Recorrido fotográfico: Matsudai


 

MVRDV

MVRDV

Josep Maria Martin

Josep Maria Martin

Tatsuji Ushijima

Tatsuji Ushijima

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama

Chang Yun Ho & Atelier FCJZ

Chang Yun Ho & Atelier FCJZ

Périphériques

Périphériques

Takamasa Kuniyasu

Takamasa Kuniyasu

Tobias Rehberger

Tobias Rehberger

Kimio Tsuchiya

Kimio Tsuchiya

Hironobu Shiozawa

Hironobu Shiozawa

Maaria Wirkkala

Maaria Wirkkala

Katsuhiko Hibino

Katsuhiko Hibino

Koji Nakase

Koji Nakase

 

Jorge Ismael Rodríguez

Jorge Ismael Rodríguez

 

Jean-Michel Alberola

Jean-Michel Alberola

 

Echigo-Tsumari / 2003 / RecorridoKawanishi Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan