Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour / Matsudai

Takamasa Kuniyasu (Japan)

Takamasa Kuniyasu

The Seat of Rain Spirit, 2000

© Photo: Organizer, S. Anzai