Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido / Kawanishi

Kazunari Nitta (Japón)

Kazunari Nitta

Proyecto blanco, 2003

© Foto: Organizador, S. Anzai